každodenná prevádzka

Do oblasti prevádzky bytového domu, ktorú pre svojich klientov zabezpečujeme, patria všetky procesy, ktoré sú spojené s každodenným užívaním bytového domu jeho vlastníkmi.


Tieto procesy sa týkajú predovšetkým dodávania tovarov a služieb v stanovenej cene, množstve, kvalite a čase v zmysle platných právnych predpisov a zmluvných podmienok. Dodržiavanie týchto plnení zodpovedne sledujeme a vyhodnocujeme. V prípade pripomienok zo strany vlastníkov, týkajúcich sa prevádzky, sa riešením okamžite zaoberáme. Všetky zabezpečované plnenia, ktoré nie sú vybrané priamo vlastníkmi, sú obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Každý zástupca vlastníkov, alebo vlastník, môže v prípade záujmu nahliadnuť do všetkých dokumentov, ktoré súvisia so zmluvnými službami.

 

  • Spoľahlivé a transparentné zabezpečenie dodávania plnení, spojených s užívaním bytového domu

Bežné plnenia spojené s prevádzkou a užívaním sú dodávky tepla, teplej úžitkovej vody,studenej vody a plynu do bytov; elektrickej energie do  spoločných priestorov domu. Tieto dodávky klientom zabezpečujeme v zmysle zákonných podmienok a pravidiel regulácie a v zmysle zmluvných podmienok podľa jednotlivých dodávateľských zmlúv. Dodávky plnení pravidelne kontrolujeme,  kladieme dôraz, aby dodávka bola bezpečná, v primeranej kvalite a cene. Pri dodávke týchto a ďalších služieb uzatvárame dodávateľské zmluvy, v ktorých sú jasne stanovené podmienky plnení. S dodávaním energií sú spojené aj odpočty meracích zariadení, ktoré sa vykonávajú v stanovených harmonogramoch, v súčinnosti  s vlastníkmi.

 

  • Upratovanie spoločných priestorov a zimná údržba

V spravovaných domoch zabezpečujeme upratovacie služby spôsobom, ktorý si vlastníci sami vyberú. Sú vykonávané zmluvne priamo vlastníkmi, alebo externou upratovacou rmou. Do zimnej údržby patrí odhŕňanie snehu a posyp chodníkov. Táto služba sa vzťahuje na chodníky, ktoré sú príslušné k spravovanej nehnuteľnosti.

 

  • Nepretržitá havarijná služba

Už do jednej hodiny od nahlásenia havárie garantujeme príchod nepretržitej 24-hodinovej havarijnej služby, ktorá zabezpečí v prípade mimoriadnej udalosti odstránenie príčin havárie. Patria sem hlavne vodoinštalačné, plynové, elektrické poruchy a vyprosťovanie osôb z výťahov.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

imitaciones Rolex