technická správa bytových domov

Princípom technickej správy je zabezpečenie korektnej prevádzky a údržby bytového domu, a ak je to potrebné, príprava krokov na postupné zlepšovanie technického stavu objektu s jeho následnou realizáciou.


Správou každého bytového domu sa u nás zaoberá samostatný technik. Ten zabezpečuje všetky služby spojené s technickou a prevádzkovou správou bytového domu.
  • Vykonávanie bežnej údržby, opráv menšieho a väčšieho rozsahu

Odstránenie závad, menšie a väčšie opravy, murárske, zámočnícke, remeselnícke, vodoinštalačné, maliarske a ďalšie práce na bytovom dome zabezpečujeme prostredníctvom zmluvných partnerov. Ak má bytový dom záujem, môže byť dodávateľ prác vybraný priamo vlastníkmi, alebo našou spoločnosťou výlučne prostredníctvom procesu verejného obstarávania. Všetky opravy vykonávame v spolupráci so zástupcom vlastníkov, ktorý má možnosť vykonávané práce priamo kontrolovať. Opravy väčšieho rozsahu realizujeme v úzkej spolupráci s vlastníkmi bytov. Podmienky spôsobu zabezpečenia prác de nuje naša zmluva o výkone správy, ktorá stanovuje napr. podmienky čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv pre maximálnu mieru transparentnosti nakladania s prostriedkami vlastníkov.

 

  • Pravidelné obhliadky bytových domov

V bytovom dome vykonáva tieto prehliadky pridelený technik, podľa dohodnutých harmonogramov, za účelom prevencie a návrhov na systematické zhodnocovanie domu. Technickými auditmi a predpísanými kontrolami predídeme chátraniu nehnuteľnosti, havarijnému stavu, skontroluje sa celková prevádzkyschopnosť a funkčnosť stavby. Vaše bývanie sa tak stáva príjemnejším, pretože zodpovednosť za stav nehnuteľnosti postúpite na nás.

 

  • Vypracovanie investičných plánov na opravy a údržbu domu

Na základe technického auditu bytového domu vlastníkom predkladáme zoznam potrebných opráv a investícií na nasledujúci rok. Obsahuje, v súlade s finančnými možnosťami domu, návrhy na investície do konkrétnych opráv a technického zhodnotenia stavby, ktoré pripravujeme v súčinnosti so zástupcami vlastníkov (výmena výťahov, hydraulické vyregulovanie, oprava a zateplenie strechy, zateplenie obvodového plášťa...)

 

  • Revízie a odborné prehliadky

Ako správca máme zo zákona povinnosť vykonávať odborné prehliadky a skúšky vyhradených zariadení. Pri zistení nedostatkov je našou úlohou zabezpečiť ich odstránenie. Vyhradené zariadenia majú stanovené rôzne revízne lehoty, preto je dôležité viesť ich dôkladnú evidenciu, za ktorú zodpovedáme. Klientom zaisťujeme plynulú a bezchybnú prevádzku kotolní, bojlerovní, výťahov a pod.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

imitaciones Rolex