právne služby

Právny referát pre klienta zabezpečuje najmä vymáhanie nedoplatkov, odbornú pomoc pri uzatváraní zmlúv, kontrolu ich dodržiavania a zastupovanie klientov v právnych konaniach voči tretím osobám.


Právne služby sú klientom v bežnom rozsahu poskytované bezplantne, v rámci správcovského poplatku.
  • Zmluva o výkone správy
Právny vzťah medzi nami ako správcom a našimi klientmi je jednoznačne a zrozumiteľne denovaný v zmluve o výkone správy. Zmluva o výkone správy obsahuje všetky náležitosti vymedzené zákonom č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Pri jej tvorbe sme kládli dôraz na to, aby zmluva v jednom dokumente obsiahla všetky potrebné náležitosti, ktoré sa týkajú správy bytov. Zmluva je rozsiahla a obsahuje aj dikcie zákona 182/93 o vlastníctve bytov a preto vlastník v našej správe pri hľadaní odpovedí na jeho otázky týkajúce sa fungovania nášho vzťahu nepotrebuje otvárať zákon, všetko nájde v našej zmluve.  Zmluva rieši najmä deníciu modelu fungovania vzťahu klient - správca, denuje práva a povinnosti vlastníkov, správcu, spôsob tvorby a zmien zálohových platieb, pravidlá rozúčtovania nákladov, spôsob správy fondu prevádzky, údržby a opráv, atď.. Pri schvaľovaní prechádza zmluva pripomienkovým konaním, každý vlastník môže predložiť návrh úpravy zmluvy, o ktorom sa následne na stretnutí vlastníkov diskutuje a hlasuje.
  • Efektívne vymáhanie nedoplatkov
Zabezpečíme Vám razantné vymáhanie nedoplatkov štandardným a zákonným spôsobom, v  spolupráci s právnym referátom, právnikom a exekútorom spoločnosti. Vymoženie pohľadávok uskutočňujeme 3 spôsobmi:
  1. Bežný postup: Realizuje sa nasledovnými krokmi: nepretržitá evidencia nedoplatkov, príprava súpisu nedoplatkov; zasielanie upomienok a výziev (spravidla 4x ročne); spracovanie žaloby o peniaze; zastupovanie klienta pri súdnom konaní, súdne rozhodnutie; realizácia exekúcie
  2. Dobrovoľná dražba: Podľa zákona o dobrovoľných dražbách je možné dražiť majetok neplatičov mimosúdnou cestou na základe návrhu niektorého z vlastníkov bytového domu. O dobrovoľnej dražbe musia rozhodnúť vlastníci domu na schôdzi vlastníkov.
  3. Úzka spolupráca so zástupcom vlastníkov: Na základe spolupráce so zástupcom vlastníkov sa snažíme riešiť situáciu aj neštandardnými spôsobmi, s ohľadom na situáciu v bytovom dome. Hľadáme spôsoby, ako sociálne prijateľne riešiť neplatičov, ktorí sa dostali z určitých príčin do omeškania s platbami a majú ambíciu a záujem situáciu riešiť, napr. prostredníctvom splátkového kalendára pre neplatičov, samozrejme v rámci s domom dohodnutých pravidiel.
O  výške pohľadávok a žalobách informujeme zástupcu vlastníkov, spolupracujeme s  ním pri hľadaní najvhodnejšieho riešenia, konzultujeme vykonanie dobrovoľnej dražby, v prípade nutnosti ju úspešne zrealizujeme. Vymáhanie realizujeme súdnou cestou, prípadne v spolupráci s exekútorskými úradmi. Pri vymáhaní nedoplatkov súdnou cestou pripravíme všetky potrebné podklady pre podanie návrhov na súdne konanie.
  • Zastupovanie klienta pri úkonoch súvisiacich so správou bytového domu
V prípade súdnych alebo iných konaní zastupujeme vlastníkov pred súdmi, orgánmi verejnej správy, voči tretím osobám vo všetkých veciach týkajúcich sa správy nehnuteľnosti. V mene vlastníkov predkladáme príslušným orgánom odborné posudky, stanoviská, ktoré sa týkajú nami spravovanej nehnuteľnosti.
  • Kontrola dodržiavania uzatvorených zmlúv
Uzatvárame zmluvy s jednotlivými dodávateľmi a kontrolujeme ich dodržiavanie, čím chránime vlastníkov pred neplnením služieb, nesprávnym plnením služieb a neodôvodnenému obohacovaniu sa zo strany dodávateľov
  • Právne poradenstvo v oblasti správy bytového domu
Radi Vám bezplatne pomôžeme, poradíme v právnych otázkach, týkajúcich sa spravovanej nehnuteľnosti. Či už je to spor s predchádzajúcim správcom, spor o neoprávnené využívanie spoločných priestorov alebo mnoho ďalších, vždy sa na nás môžete obrátiť.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

imitaciones Rolex