ekonomická správa bytových domov

Ekonomické oddelenie sa zaoberá hlavne spracovaním a evidenciou úhrad za dodávku služieb, účtovaním a fakturáciou za dom, evidenciou nedoplatkov, zálohovými predpismi. Oddelenie spravuje aj nájomné vzťahy domu (napr. nájomné zmluvy na spoločné priestory domu).


O každý bytovým dom v našej správe sa stará samostatná ekonómka, ktorá vedie kompletnú ekonomickú agendu nehnuteľnosti, do ktorej patrí najmä:
 • Vedenie kompletnej ekonomickej a účtovnej agendy bytového domu
Zabezpečujeme vedenie komplexného účtovníctva domu, evidenciu príjmov bytového domu, do ktorej patria napr. zálohové platby vlastníkov, výnosy z prenájmu spoločných priestorov atď. Evidenciu výdavkov domu - úhrada plnení za dodávané služby (voda, plyn, elektrina, teplo, OLO, revízie, údržba, opravy).
 • Vedenie bankových účtov

  Pre maximálnu mieru kontroly a transparentnosti zo strany vlastníkov vedieme, pre každý dom samostatne, dva druhy účtov :

1. Účet služieb, odkiaľ sú uhrádzané plnenia spojené s prevádzkou a užívaním bytového domu.

2. Účet fondu prevádzky, údržby a opráv, na ktorom sa kumulujú prostriedky vlastníkov za účelom údržby, opráv a investícií bytového domu (z tohto účtu sú hradené opravy, údržba a investičné projekty spravovanej nehnuteľnosti).

  O všetkých pohyboch na bankových účtoch bytového domu pravidelne informujeme zástupcu vlastníkov, ktorý jednotlivé platby odsúhlasuje a kontroluje. V súlade s platnou právnou úpravou v oblasti ochrany osobných údajov je možné prehľad pohybov  predložiť k nahliadnutiu pri osobnej návšteve, počas stránkových hodín spoločnosti.

 • Tvorba a zmeny v zálohových predpisoch jednotlivých bytov
Zálohové predpisy vytvárame podľa skutočných spotrieb za predošlý rok s ohľadom na aktuálne ceny. Mimoriadne sú upravované v prípade zmeny cien dodávateľských služieb počas správy alebo ak si napr. vlastníci odsúhlasia zmenu výšky príspevkov do fondu prevádzky, údržby a opráv.
 • Zrozumiteľné ročné vyúčtovanie všetkých služieb
K 31. 5. nasledujúceho roka spracujeme kompletné vyúčtovanie všetkých služieb za predchádzajúci rok spôsobom, ktorý je pre vlastníkov prehľadný, zrozumiteľný a jasný. Presný spôsob vyúčtovania služieb je upravený v zmluve o výkone správy, podľa platnej legislatívy, so zameraním na prehľadnosť, jednoznačnosť a transparentnosť rozúčtovaných služieb a plnení.
 • Evidencia nedoplatkov
Ekonomické oddelenie vedie aktuálnu a dôkladnú evidenciu nedoplatkov bytového domu a v spolupráci s právnym oddelením sa v prípade nutnosti podieľa na ich efektívnom vymáhaní. (viď. časť právne služby)
 • Nájomné zmluvy pre spoločné priestory
Ekonomické oddelenie v spolupráci s právnym oddelením pripravuje a uzatvára nájomné zmluvy týkajúce sa spoločných priestorov s osobami odsúhlasenými vlastníkmi a pravidelne dohliada na ich plnenie. V prípade porušenia stanovených podmienok zmluvy sa zaoberá ich vypovedaním.
 • Ekonomické poradenstvo v oblasti správy bytového domu
Ak klient potrebuje poradiť v ekonomických otázkach, ktoré sa týkajú správy bytového domu - vyúčtovania, zálohových predpisov, úverov, dotácií, účtovných dokumentov a iných, naše ekonómky sú mu plne k dispozícii.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

7.00 hod - 11.30 hod,
12.30 hod - 18.00 hod
(júl - august do 17.00 hod)

 

Štvrtok

7.00 hod - 13.00 hod

imitaciones Rolex