Zmena vlastníka bytu / NP (kúpa, predaj, iný prevod bytu / NP)

Čo potrebujem ako predávajúci od správcu?

Od správcu budete potrebovať potvrdenie o nedoplatkoch. Potvrdenie vybavíte na počkanie na ekonomickom oddelení počas stránkových hodín v sídle našej spoločnosti za poplatok 10,- € s DPH. Potvrdenie o nedoplatkoch je osobný údaj, vydávame ho výlučne vlastníkom bytu/NP.

 

Postup pri zmene vlastníka bytu / nebytového priestoru v bytovom dome

Nový vlastník bytu/NP so sebou prinesie:

  • Preberací protokol, podpísaný preberajúcim aj odovzdávajúcim, v ktorom sú uvedené stavy meračov studenej vody, teplej vody, pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov ku dňu prevzatia bytu. V preberacom protokole je potrebné uviesť korešpondenčnú adresu odovzdávajúceho, na ktorú bude zaslané ročné vyúčtovanie, resp. akékoľvek iné písomnosti, súvisiace so správou bytového domu.
  • Rozhodnutie Okresného úradu, katastrálneho odboru o vklade vlastníckeho práva v prospech nového vlastníka bytu/NP, alebo aktuálny list vlastníctva nového vlastníka bytu/NP alebo návrh na vklad.
  • Nadobúdací doklad (kúpna, darovacia zmluva) k nahliadnutiu.

S uvedenými písomnosťami je potrebné sa dostaviť počas stránkových hodín do sídla našej spoločnosti na ulici Bebravská 34, 821 07 Bratislava:

Stránkové hodiny:

  • Utorok od 13:00 - 17:00
  • Štvrtok od 7:00 do 11:00STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00