Obťažuje ma sused hlasnou hudbou, dupaním, vŕtaním cez víkend

(Zdroj: JUDr. Alexandra Podivinská, pravnenoviny.sk)

 

V rámci susedských vzťahov sa nemusíme za každých okolností stretávať s porozumením, či dobrými vzťahmi. Hlavne v prípadoch, kedy susedia narúšajú naše práva, ktoré nám vyplývajú zo zákona. Ako si môžete pomôcť, keď Vás sused obťažuje hlasnou hudbou počas dňa, sústavným dupaním, vŕtaním cez víkend? Existujú v týchto veciach zákonné limity?

Čo hovorí zákon?

Ustanovenie § 3 ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) obsahuje všeobecnú úpravu výkonu práv a povinností v občianskoprávnych vzťahoch. Podľa tohto ustanovenia nesmie výkon bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a zároveň nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Z ustanovenia § 127 Občianskeho zákonníka vyplýva pre vlastníka veci nasledovné obmedzenie:

  • Vlastník veci sa musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv... nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením a vibráciami, nesmie nechať chované zvieratá vnikať na susediaci pozemok a nešetrne, prípadne v nevhodnej ročnej dobe odstraňovať zo svojej pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce na jeho pozemok.“

Preto, pokiaľ sused - rušiteľ obťažuje, či ohrozuje výkon práv iného suseda - poškodeného, je potrebné v orologi repliche prvom rade zistiť, či sa tohto konania dopúšťa vlastník nehnuteľnosti, alebo jej nájomca.


Tri roviny obrany

V prvom rade by mal byť rušiteľ upozornený, že zasahuje do výkonu práv poškodeného a zároveň by mal byť vyzvaný, aby s týmto konaním prestal. Najvhodnejším prostriedkom bude spojenie písomného a ústneho upozornenia a to z dôvodu, aby mal poškodený listinný dôkaz pre prípad, že rušiteľ neupustí od zasahovania do výkonu práv poškodeného. Za predpokladu, že rušiteľom je nájomca, poškodený by sa mal s týmto problémom obrátiť na vlastníka nehnuteľnosti, resp. prenajímateľa. Tento by mal vzniknutú situáciu s nájomcom riešiť.

 

Pokiaľ rušiteľ na výzvu alebo výzvy poškodeného nereaguje, môže kontaktovať policajnú hliadku a nahlásiť priestupok. Táto možnosť prichádza do úvahy, pokiaľ rušiteľ naplní skutkovú podstatu priestupku vyplývajúcu z ustanovenia § 47 ods. 1 písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, a to poruší nočný kľud alebo pokiaľ naplní niektorú z iných skutkových podstát vyplývajúcich z uvedeného zákona.

 

Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na obec. Podľa ustanovenia § 5 Občianskeho zákonníka sa môže poškodený domáhať ochrany na obci, ak došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu. Obec má oprávnenie zásah buď zakázať, alebo uložiť obnovenie predošlého stavu. Po oznámení začína správne konanie, v ktorom sa vydá rozhodnutie kde obec konštatuje, či došlo k zrejmému zásahu do výkonu práv poškodeného a uloží rušiteľovi zakázať v pokračovaní tohto konania.

Pokiaľ rušiteľ naďalej pokračuje v zasahovaní do výkonu práv poškodeného, možno podať žalobu na súd. Pôjde o žalobu o určenie povinnosti zdržať sa zásahov – v závislosti od toho, o aký zásah ide. K žalobe je vhodné pripojiť listinné dôkazy – výzvy a rozhodnutie obce, spolu s popisom skutkového stavu. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia súdu môže poškodený iniciovať aj výkon rozhodnutia – podania návrhu na vykonanie exekúcie, ktorý je v súvislosti s novelou Exekučného poriadku potrebné podať elektronicky na Okresný súd Banská Bystrica.STRÁNKOVÉ HODINY

Utorok

 

13:00 - 17:00

relojes imitacion

 

Štvrtok

 

07:00 - 11:00